dan-ong-thuong-vo-va-khong-thuong-vo-khac-biet-mot-troi-mot-vuc
Đàn ông thương vợ và không thương vợ: Khác biệt một trời một vực
Đàn ông thương vợ luôn muốn vợ được sung sướng. Đàn ông không thương vợ không quan tâm vợ sướng hay khổ.
Đàn ông thương vợ nghĩ rằng nghe vợ là tôn trọng vợ. Đàn ông không thương vợ nghĩ rằng nghe vợ là sợ vợ.

Đàn ông thương vợ nghĩ rằng nghe vợ là tôn trọng vợ. Đàn ông không thương vợ nghĩ rằng nghe vợ là sợ vợ.​


Đàn ông thương vợ chỉ muốn dành thời gian cho vợ. Đàn ông không thương vợ không từ chối cuộc vui nào từ bạn bè.

Đàn ông thương vợ chỉ muốn dành thời gian cho vợ. Đàn ông không thương vợ không từ chối cuộc vui nào từ bạn bè.​


Đàn ông thương vợ tranh thủ chăm sóc con cái để đỡ vợ. Đàn ông không thương vợ la cà để trốn tránh việc nhà.

Đàn ông thương vợ tranh thủ chăm sóc con cái để đỡ vợ. Đàn ông không thương vợ la cà để trốn tránh việc nhà.​


Đàn ông thương vợ luôn muốn vợ được sung sướng. Đàn ông không thương vợ không quan tâm vợ sướng hay khổ.

Đàn ông thương vợ luôn muốn vợ được sung sướng. Đàn ông không thương vợ không quan tâm vợ sướng hay khổ.